Tuesday, 18 February 2020

The Secret To Success

Thus saith Hashem Tzva’os: If thou shalt walk in My ways, and if thou shalt keep My charge, then thou shalt also judge My Beis [Hamikdash], and shalt also keep My courts, and I will give thee ways to walk among these standing here.

 I learned through experience, sometimes we need to act, and sometimes we need to wait!

In the Hebrew language, we see this same rhythm.
The thin line between acting and waiting. 


Those who understand the sweet soft voice of our great Creator, I encourage to not only listen but also obey! 
I just experienced a significant breakthrough in a situation that seemed to be impossible. 

I listened, and I obeyed! I had to wait in silence, and I did with a heart filled with faith. 
The outcome was beyond my imagination! Read more underneath the picture.

I hope that I can encourage those who are believers too! 
I'm not only talking about issues in your personal life but also in your business! 

If you are a believer, do not leave your faith at home. 
I am surprised by how many believers live a life of double standards. 

Being a believer at home and on Saturday ( Shabbat) or Sunday ( Sunday service) 
But during the week, at their workplace, they try to hide it as much as they can! 


As a coach and mentor, I have been a witness of many situations where people got stuck in their self-made cobwebs of lies and shame. 

Being surprised why things did not work out the way they expected. If we love HIM, we are not ashamed to shine HIS light and HIS wisdom also at our workplace!

The secret is to come to the end of self and be filled to the brim, with Holy Spirit. 

Love HIM above anything or anyone else allows Him to take the steering wheel of your life entirely in HIS hands. If you listen and obey His directions, the outcome is secured! 


Believe and dare to receive in every area of your life! 


Be Buzzzzy and be Awesome!


Dr. Cathy Meijer D'Vorah Coaching

Monday, 10 February 2020

Vinger Wijzen!The Blame Game


Op LinkedIn zag ik een zeer inspirerende boodschap van een goede vriend, met een citaat van Carl Jung.

Nadat ik had gereageerd, bleef het onderwerp in mijn gedachten hangen. 
Het inspireerde me om deze korte column te schrijven.


Ik was ooit getuige van een situatie waarin mensen het hadden over de relatie tussen ouders en kinderen.
Op een gegeven moment deelde iemand wat informatie over haar vader, die, zoals zij opmerkte, zuinig was in het geven van complimenteen aan haar.
Het was duidelijk dat ze erg teleurgesteld was, bijna tot het punt van boos zijn.

Terwijl het gesprek voortkabbelde, vroeg iemand haar of zij een type moeder was die haar kinderen complimenteerde? En haar antwoord was verbazingwekkend. Het was niet nodig om complimenten te geven, want het was duidelijk genoeg dat zij als moeder haar kinderen waardeerde.Mensen geven vaak niet toe wat voor slechte gewoonten ze hebben. Maar ze zien deze zwakheden extra scherp in iemand anders en veroordelen de andere persoon dan zonder enige vorm van genade. Dit gedrag wordt spiegelen genoemd.


Het was Carl Jung die het als eerste zei: "Alles wat ons irriteert aan anderen kan ons leiden tot een begrip van onszelf." Iedereen is onze spiegel. Onze reflectie in anderen laat ons niet alleen zien wie we zijn, maar ook hoe we beter kunnen worden.De vrouw in het voorbeeld was erg geïrriteerd over haar vader, die spaarzaam was in het geven van complimenten, maar toen hetzelfde probleem aan de orde kwam in het gesprek en deze keer over hoe zij met haar kinderen omging in het geven van complimenten, veranderde ze plotseling van gedachten en zei dat het meer dan duidelijk was dat ze van haar kinderen hield, dus het was niet nodig om complimenten te geven.

Het is aan ons hoe we omgaan met de spiegel die ons voorgehouden wordt.
We kunnen make-up op doen (maskerade) of de waarheid in onszelf onder ogen zien en een beter persoon worden door het te erkennen en eraan te werken.


Be Buzzzzy and be Awesome!


Dr. Cathy Meijer D'Vorah Coaching

The Blame GameThe Blame Game


On LinkedIn, I saw a very inspiring message from a good friend,  with a quote from Carl Jung. 

After I responded, the subject stuck in my mind. It inspired me to write this short column.


Once I was a witness in a situation where people were talking about the relationship between parents and children. 
At a certain point, someone shared some information about her father, who, as she pointed out, was frugal in complimenting her. It was apparent she was very disappointed, almost to the point of being angry. 

As the conversation continued, someone asked her if she was a type of mother who complimented her children? And her answer was astonishing. It was not necessary to give compliments, as it was obvious enough that she, as a mother appreciated her children. 


People often do not admit what they have as bad habits. But they see these weaknesses extra sharply in someone else and condemn the other person without any mercy. This behavior is called mirroring.


It was Carl Jung who said it first: “Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” Everyone is our mirror. Our reflection in others shows us not only who we are, but also how to be better.


The woman in the example was very irritated about her father, who was sparing in giving compliments, but when the same issue came up in the conversation, this time about how she was dealing with her children in giving compliments, she suddenly changed her mind and said it was more than evident that she loved her children, so there was no need to give compliments. 

It is up to us how we deal with the mirror that is presented to us.
We can put on some make-up ( masquerade ) or face the truth in ourselves and become a better person by acknowledging it and work on it. 
Be Buzzzzy and be Awesome!


Dr. Cathy Meijer D'Vorah CoachingSunday, 9 February 2020

Welkom Op Mijn Blog

DIT IS DE PLAATS WAAR IK AAN MIJN BUDDYBE(E) COLUMNS BEGIN.

Een vriend zijn voor degenen die wat advies nodig hebben, iemand om mee te praten.
Een bij zijn om de honing en wijsheid van God te delen.


Mijn gedachten en indrukken met betrekking tot verschillende kwesties te delen.
Kom snel terug. En als je wilt, kun je me volgen.
Abonneer je gewoon met je e-mailadres om het laatste bericht in je inbox te ontvangen!


Be Buzzzzy and be Awesome!


Dr. Cathy Meijer D'Vorah Coaching

Bewaak Je HartBewaak je hart - een ouderwetse zin maar met een waarheid die vandaag de dag nog steeds geldig is.


Verliefd zijn, verloofd, getrouwd. Om samen verder te leven als partners.
Door de jaren heen zijn er mooie momenten, maar ook diepe valleien.


Je ziet elkaar in de naakte waarheid. Maskers vallen, omdat ze uiteindelijk onder enorme druk komen te staan. Je kent elkaar door en door en de roze wolk is gebarsten als een kauwgombel.


Dan zie je die andere persoon. 
Wat een veerkracht, wat een schittering en nog jonger ook! Dat is nog eens iets anders dan wat je thuis hebt zitten.

Bovendien begrijpt hij /zij je. Deze andere persoon begrijpt het zo precies waar jij doorheen gaat, veel beter dan je vrouw, dan je man.


Herken jij dit? 


De onderliggende stroom van deze gebeurtenissen heeft vaak te maken met de ontevredenheid met jezelf! Je bent ouder geworden en het leven heeft je teleurstellingen gebracht.

 Er is zo'n verlangen om alles nog een keer opnieuw te kunnen doen.

Maar zo begin je uiteindelijk weer op een roze wolk. Je houdt jezelf dan helemaal voor de gek! Dus je weigert dit opnieuw te doen.
Omdat het leven je volwassen heeft gemaakt! 

Bovendien weet je heel goed dat wat je hebt opgebouwd meer is dan een jong lichaam, passie en avontuur.

Je hebt elkaar leren kennen.
Je bent in staat om het diepste wezen van je partner te doorgronden. 


Er is een band die, als je eerlijk bent, veel meer inhoudt dan passie en romantiek.

In plaats van jezelf te ontkennen, in wie je nu bent, - door weg te lopen uit de situatie, om jezelf uiteindelijk en onherroepelijk opnieuw tegen het lijf te lopen,-  kun je maar beter de feiten onder ogen zien.


Wij kunnen alleen bloeien in onze ware kleuren! Dan kan er een band ontstaan door dik en dun.

Dan is de les geleerd. Geluk begint met gelukkig  en tevreden zijn met wie jij bent!

Dan is er niet langer die eindeloze verwachting dat iemand anders je gelukkig zou moeten maken! Maar er is een twee-eenheid waarin je elkaar bevestigt!


Jesus Sirach 42:24 - 25
24 Alle schepselen bestaan in paren, het een past bij het ander, en niets heeft Hij gemaakt dat onvolledig is. 25 Elk schepsel bevestigt, hoe goed het andere is. Wie krijgt er ooit genoeg van, Gods heerlijkheid te zien?Be Buzzzzy and be Awesome!
Dr. Cathy Meijer D'Vorah Coaching  

Guard Your Heart

Guard your heart - an old-fashioned sentence but with a truth that is still valid today.

Being in love, engaged to be married. To live together as partners.
Over the years there are beautiful moments, but also deep valleys.

You see each other in the naked truth. Masks fall because they are ultimately put under enormous pressure. You know each other through and through and the pink cloud is cracked like a gum bubble.


Then you see that other person.
What a resilience, what a sparkle and even younger too! That is something else than what you have at home.

Moreover, he /she understands you. This other person understands so precisely what you are going through, much better than your wife than your husband.Do you recognize this?

The underlying stream of these events often has to do with dissatisfaction with yourself! You have become older and life has brought you disappointments.

There is such a desire to be able to have the chance to do it all over again
But that is how you finally will start again on a pink cloud. You are fooling yourself! So you refuse to do this again.

Because life has made you mature!


Moreover, you know very well that what you have built up is more than a young body, passion and adventure.
You got to know each other. You are able to fathom the deepest being of your partner.
There is a band that, if you're honest, means much more than passion and romance.


Instead of denying yourself, who you are now, - by running away from the situation, to finally and irrevocably bump into yourself again, - you better face the facts.
We can only bloom in our true colors! Then a band can develop through thick and thin.


Then the lesson is learned. Happiness starts with being happy and satisfied with who you are!
Then there is no longer that endless expectation that someone else should make you happy! But there is a "duality" in which you confirm each other!


Jesus Sirach 42:24 - 25
All things are in pairs, each the opposite of the other, but nothing the Lord made is incomplete.
Everything completes the goodness of something else. Could anyone ever see enough of this splendor?
 

Be Buzzzzy and be Awesome!


Dr. Cathy Meijer D'Vorah Coaching

Saturday, 8 February 2020

Welcome To My Blog

This is the place were I will start my BuddyBe(e) Columns. 

Being a buddy to those who need some advice, someone to talk with. 
Being a Bee to share the honey and wisdom of God. 

Sharing my thoughts and impressions concerning different issues.


Come back soon. And if you want, you can follow me.
Just subscribe using your email-address to receive the latest message in your inbox!

Be Buzzzzy and be Awesome!


Dr. Cathy Meijer D'Vorah Coaching

Guard Your Heart

Guard your heart - an old-fashioned sentence but with a truth that is still valid today. Being in love, engaged to be married. To live tog...